תפריט

ייפוי כוח מתמשך

"משרד עורכי דין אבי ברכה" בראשותו של עו"ד אבי ברכה המוסמך בעריכת ייפוי כוח מטעם משרד המשפטים ילווה אתכם או את יקירכם בעריכת ייפוי כוח מתמשך נועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, כאשר הוא לא יוכל לקבל עוד החלטות בעצמו.

ייפוי הכוח יכול להיערך על ידי כל אדם מעל גיל 18, שמבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך ואת תוצאותיו.

ייפוי הכוח קובע מי יהיה מיופה הכוח וכיצד עליו לפעול בנושאים שונים. למידע מפורט על סמכויות מיופה הכוח והתנאים שחלים עליו ראו מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם.

כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש:

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

אם רוצים, ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

ייפוי הכוח יכול לקבוע הנחיות ברורות בנושאים מסוימים, או להשאיר למיופה הכוח את שיקול דעת לפעול כראות עיניו.

עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים הרפואיים את סוג/זהות המטפל המועדף עליו.

עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו, וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד.

עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

ניתן למנות כמיופה כוח רק אדם שהסכים מראש לשמש ככזה.

ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח.

ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.

ניתן לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות האדם שערך את ייפוי הכוח.

במקרה שההנחיה שניתנה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או שביצועה עשוי לפגוע בצורה חמורה באדם, מיופה הכוח צריך לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות.

האדם הממנה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח חייב לדווח לאנשים מסוימים על פעולותיו ("אנשים מיודעים"), או לקבוע שמיופה הכוח יהיה בפיקוח האפוטרופוס הכללי.

מי זכאי?

כל אדם המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אלו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד כשלא יוכל לקבלן בעצמו.

על האדם לעמוד בשני התנאים הבאים:

  • הוא מעל גיל 18.
  • הוא מבין את המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו (אם מדובר באדם עם מוגבלות, הכוונה היא שהוא מסוגל להבין זאת בהינתן ההתאמות הנדרשות למצבו).

עניינים שצריכים או ניתנים להיכלל בייפוי הכוח המתמשך:

בייפוי הכוח יפרט האדם באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו (עניינים רכושיים, עניינים אישיים לא כולל עניינים רפואיים, ועניינים רפואיים).

בנוסף, יכול האדם לכלול הנחיות מקדימות לזמן שייפוי הכוח ייכנס לתוקף ולעניין פקיעתו.

אדם רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות מועד פקיעתו, אפילו אם לא הופעל עדיין.

האדם הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר (שמכונה "אדם מיודע"), שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

לא ניתן לבחור לדיווח כזה אדם שהוא קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של האדם הממנה.

"אדם מיודע" רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח.

יש פעולות שחייבות להיכלל במפורש בייפוי הכוח המתמשך, יש פעולות שאפילו אם יוזכרו יחייבו אישור בית משפט כדי לממשן, ויש פעולות שגם אם יוזכרו בייפוי הכוח לא ניתן יהיה לממשן.

תהליך מימוש הזכות

יש לערוך את ייפוי הכוח על גבי טפסים מיוחדים ולחתום עליהם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. לרשימת עורכי הדין המוסמכים לחתום על ייפוי כוח מתמשך.

לאחר עריכת ייפוי הכוח יש להפקידו במשרדי האפוטרופוס הכללי.

למידע מפורט על הליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך והפקדתו, ראו עריכת ייפוי כוח מתמשך והפקדתו.

אם מדובר בייפוי כוח לנושאים רפואיים בלבד, ניתן לערוך אותו בפני כל עורך דין (גם מי שלא עברו הכשרה מיוחדת בנושא), וכן בפני רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

תנאים לכניסה לתוקף:

הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך תהיה באחד משני המקרים הבאים, לפי מה שנקבע בייפוי הכוח:

במועד שבו האדם הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר אשר לשמו ניתן ייפוי הכוח.

בהתקיים תנאים מסוימים, שנקבע בייפוי הכוח כי אם הם מתקיימים, ייפוי הכוח ייכנס לתוקף (למשל אשפוז פסיכיאטרי, כניסה למצב סיעודי וכדומה).

לא ניתן לקבוע בייפוי הכוח כי הוא ייכנס לתוקף בהחלטה בלעדית של מיופה הכוח.

עם זאת, ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף בהחלטה משותפת של מיופה הכוח ומשפחתו של הממנה, שיוכלו להעיד כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף.

אם אין הוראות מפורשות לגבי תנאי כניסת ייפוי הכוח לתוקף, תידרש חוות דעת רפואית שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין עוד באותם עניינים לשמם נערך ייפוי הכוח המתמשך.

לגבי ייפוי כוח לעניינים רכושיים, ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף גם אם האדם עדיין מסוגל להבין בדבר.

חשוב: אין בעצם הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, כשלעצמה, כדי לפגוע בכשרות המשפטית של האדם הממנה.

הודעה על כניסה לתוקף:

על מיופה הכוח להודיע על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח לאנשים הבאים:

הממנה.

אם הממנה מתגורר במעון – יש להודיע למנהל המעון.

אם הממנה מתגורר אצל קרוביו (בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה) – יש להודיע לאותם קרובים.

אם הממנה קבע במסמך אנשים מסוימים שיש להודיע להם על כניסה לתוקף – יש ליידע גם אותם.

יש ליידע גם את האדם המיודע, אם נקבע כזה.

יש ליידע את מיופי הכוח החלופיים, אם נקבעו.

לאחר מכן יודיע מיופה הכוח לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף בטופס הצהרה על כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף.

ההודעה לאפוטרופוס הכללי תיעשה באחת משתי הדרכים:

  • באופן מקוון, באמצעות הזדהות חכמה או באיזור האישי, באמצעות סיסמה אישית שניתנה במועד הפקדת ייפוי הכוח.
  • בקבלת קהל במשרדי האפוטרופוס, בהתאם למקום מגורי הממנה, בימים ב' ו ד', בין השעות 08:30-12:30, בזימון תור מראש בלבד.

להצהרה יצורפו מסמכים נלווים, כגון חוות דעת רפואית (אם יש צורך בהתאם לאמור בייפוי הכוח) או כל מסמך רלוונטי אחר.

האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה הכוח מכתב אישור או דחייה של ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולאדם המיודע בהתאם.

מסמך ייפוי הכוח המתמשך יישא חותמת האפוטרופוס הכללי ובה יצוינו תאריך הפקדתו ותאריך כניסתו לתוקף.

מימוש ייפוי כוח שנכנס לתוקף:

מיופה הכוח יהיה רשאי לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך.

על מיופה הכוח להציג לכל דורש את מסמך ייפוי הכוח הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי ותאריך הכניסה לתוקף.

המסמך יכובד על-ידי הגופים הרלוונטיים לתחומים שהוגדרו בייפוי הכוח (כגון גופים פיננסיים או גורמים רפואיים).

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך:

ייפוי כוח מתמשך יפקע אם התקיים אחד המצבים הבאים:

תנאי מסוים שהאדם קבע בייפוי הכוח התממש.

מת מייפה הכוח או מיופה הכוח.

חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים (לפירוט התנאים ראו בערך מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך).

מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל.

מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח (או לבן זוגו) שהוא אינו מעוניין לשמש עוד מיופה כוח.

מיופה הכוח היה בן זוגו של מייפה הכוח וקשר הנישואין פקע (אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח).

מיופה הכוח היה ידוע בציבור של מייפה הכוח וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע.

יש למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי:

אם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף – על האדם הממנה (האדם שערך את ייפוי הכוח) להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו.

אם ייפוי הכוח נכנס לתוקף – על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו.

ההודעה לאפוטרופוס הכללי תיעשה באופן מקוון, באמצעות הזדהות חכמה או באיזור האישי, באמצעות סיסמה אישית שניתנה במועד הפקדת ייפוי הכוח.

ביטול ייפוי כוח מתמשך:

האדם הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכוח.

אם ייפוי הכוח כבר נכנס לתוקף והאדם הממנה חתם על סעיף שמגביל את אפשרותו לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, יש לקבל את אישור בית המשפט לצורך הביטול.

בנוסף, ראשים קרוביו וידידיו של האדם הממנה לפנות לבית המשפט ולבקש לבטל את ייפוי הכוח בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקודו של מיופה הכוח, או אם הנסיבות שבהן נערך יפוי הכוח מצדיקות את ביטולו (כגון חתימה על ייפוי הכוח תחת הפעלת לחץ).

למידע נוסף ראו ביטול ייפוי כוח מתמשך.

חלופות לעריכת ייפוי כוח מתמשך:

אדם המעוניין לקבוע הוראות מראש למקרה שבו יהיה צורך למנות לו אפוטרופוס, יכול לערוך מסמך של מתן הנחיות מקדימות.

מסמך הנחיות מקדימות מאפשר לקבוע הוראות שונות, כגון זהות האפוטרופוס שימונה, וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו. למידע נוסף ראו מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.

אדם שלא ערך ייפוי כוח מתמשך אך אינו זקוק לאפוטרופוס יכול למנות תומך החלטות.

תפקידו של תומך ההחלטות אינו לקבל החלטות עבור אותו אדם, אלא להציג בפניו את כל המידע הרלוונטי, לקבל עבורו מידע נחוץ ולסייע לו בקבלת ההחלטות עבור עצמו.

ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך נעשית על ידי עורך דין לענייני משפחה עבור לקוחות אשר מעוניינים בו. חשיבותו של ייפוי הכוח המתמשך רבה, מאחר והמסמך מספק שקיפות לגבי רצונות הלקוח בנוגע לנושאים חשובים הקשורים בעתידם. במסמך ייפוי הכוח ניתן להכניס סעיפים ותנאים שונים, וכן להחליט על הרצויים למילוי תפקיד ייפוי הכוח. תפקידו של עורך הדין הוא לערוך את המסמך באופן הנכון והתקין על מנת שיקבל תוקף חוקי.

החשיבות של עריכת ייפוי כוח מתמשך באופן מקצועי

עריכת ייפוי כוח מתמשך נעשית לאחר שעורך הדין מקבל מידע מהלקוחות על צרכיהם. היתרון של ייפוי כוח מתמשך הוא בכך שהאדם העורך אותו קובע את זהות האדם אשר ינהל את חייו בעתיד. הוא, למעשה, בא במקום מינוי אפוטרופוס אשר עשוי להתמנות בעתיד על ידי בית משפט כאשר האדם מוגדר כסיעודי. המסמך נערך כאשר האדם עדיין צלול וכשיר מנטאלית, כך הוא יכול לבחור אנשים אשר אותם הוא מכיר היטב ומקרוב. מדובר בעיקר על בני משפחה יקרים עליהם ועל שיקול דעתם הוא סומך. בייפוי הכוח ניתן לציין את הנושאים שיהיו בתחום אחריותם. לא תמיד מיופה הכוח הינו אדם אחד כי יש מקרים בהם יש יותר ממיופה אחד עם חלוקת סמכויות מוגדרות. ניתן עוד לציין כי גם למיופה כוח יש מגבלות של טיפול בנושאים רגישים כמו עריכת צוואה, מתן גט או נושאים אחרים המתבצעים באופן אישי.

נושאים חשובים

ייפוי כוח מתמשך יכול לאפשר למיופה הכוח לקבל את כל ההחלטות, או רק נושאים מסוימים אשר פורטו בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, כמו עניינים רפואיים, אישיים, ענייני רכוש ועוד. החלטות מהותיות הנקבעות מראש יכולות להיות האם להישאר בבית או לעבור לבית אבות, איך לנהל את הכספים והרכוש וכדומה. התהליך מתחיל כאשר האדם מאבד את צלילות דעתו ואת כשירותו לקבל החלטות עבור עצמו. משרד עורכי הדין אבי ברכה מתמחה בנושא ומציע שירותים מקצועיים ומקיפים הכוללים ייעוץ פרטני, הקשבה סבלנית, מחירים נוחים וכמובן יחס אישי חם ואדיב. עורך הדין אבי ברכה הוא בעל ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים מטיפול בענייני לקוחות רבים לאורך השנים.

עריכת ייפוי כוח מתמשך

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

עוד בנושא

הסכמי גירושין

הסכם גירושין הדדי זו האהבה השנייה שלנו!!!! (הראשונה הליך גישור שייתן עוד ניסיון כנה להצלחה ושמירת התא המשפחתי) באם אתם

פיצויים

מהו גובה הפיצויים שמגיע לעובד? שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו

ירושה

ירושה של בן זוג: אם אדם מת מבלי שערך צוואה, עיזבונו (כספים, נדל"ן, מיטלטלין, רכוש, זכויות וכו') יחולק בין קרובי

ניכור הורי
ניכור הורי

ניכור הורי הוא מונח משפטי שמתייחס למצב שבו אחד מההורים מסרב לקיים את התחייבויותיו המשפטיות כלפי הילדים שלו. ניכור הורי

מזונות ילדים

החוק בישראל ברור ומחייב לרווחתם וצורכיהם של הילדים בראש ובראשונה באמצעות הוריו- זה המושג המוכר לכולם בשם מזונות ילדים. סכום

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

דילוג לתוכן