תפריט

פיצויים

מהו גובה הפיצויים שמגיע לעובד?

שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. השכר שישמש בסיס לפיצויים הוא השכר האחרון של העובד.

בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במקרה שעובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו האחרון לצורך פיצויי פיטורים לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת עבודתו, במכפלת שכר השעה האחרון.

כשבמהלך תקופת העבודה חל שינוי מהותי במתכונת העסקתו של העובד (למשל: כשהעובד הפך מעובד שעתי לעובד במשכורת קבועה, או כשחל שינוי מהותי בתפקיד העובד) פיצויי הפיטורים יחושבו באופן יחסי לפי השכר החודשי האחרון בכל תקופה.

אם המעסיק הפריש עבור העובד את מלוא הפיצויים לקופת גמל או לביטוח הפנסיוני, ישוחררו הכספים לטובת העובד.

בכל מקרה אחר, ישלים המעסיק את תשלום הפיצויים באופן יחסי לחלק שלא הופרש.

עובדים שהמעסיק הפריש עבורם רק חלק מפיצויי הפיטורים (פחות מ-8.33% מהשכר מדי חודש) לביטוח הפנסיוני, יהיו זכאים לקבל ישירות מהמעסיק השלמה עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.

דוגמא:

המעסיק הפריש עבור עובד מדי חודש 6% מהשכר לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני.

העובד התפטר בשל מצב בריאותי לקוי והוא זכאי למלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר).

העובד זכאי לשחרור הכספים שהופרשו לזכותו כרכיב פיצויים במסגרת הביטוח הפנסיוני (כולל הרווחים שסכומים אלה צברו), ובנוסף זכאי העובד לקבל ישירות מהמעסיק השלמה בגובה 2.33% מהשכר האחרון כפול חודשי עבודתו, עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.

תהליך מימוש הזכות

על העובד להודיע למעסיק בדבר ההתפטרות מראש בכתב בהתאם לפרק הזמן הקבוע בחוק.

על פיצויי הפיטורים להיות משולמים עם סיום יחסי עובד מעביד, כלומר ביום האחרון לעבודה או לכל המאוחר בתוך 15 יום ממועד זה.

מהיום ה-16 ועד היום ה-30 מחויב המעסיק בתוספת הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל.

אם המעסיק אינו משלם בחלוף 30 יום הוא עלול לשאת בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

תשלום הפיצויים:

המעסיק ימלא טופס 161 – הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, וימסור אותו לעובד.

העובד יכול למלא טופס 161א – הודעת עובד עקב פרישה מעבודה ולהגיש אותו למס הכנסה.

בטופס זה מודיע העובד על בחירתו באחד משלושה מסלולים:

 • משיכת הכספים;
 • ייעוד הכספים לרצף קצבה כלומר לצרף אותם לחיסכון הפנסיוני שלו ולמשוך אותם רק כקצבה חודשית לאחר פרישתו לגמלאות
 • ייעוד הכספים לרצף פיצויים כלומר לשמור אותם לצורך משיכה עתידית יחד עם כספי פיצויים שיתקבלו מהמעסיקים הבאים.

תקופת ההודעה המוקדמת

תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת בהתאם לוותק שנצבר במקום העבודה.

תקופה שבה שהה העובד בחופשה ללא תשלום, אינה נספרת לצורך חישוב הוותק של העובד.

ימי ההודעה המוקדמת הנדרשים לפי החוק נספרים באופן קלנדרי (כלומר, הכוונה אינה למספר ימי עבודה).

עובד במשכורת חודשית

עובד בעל ותק של שנת עבודה אחת ואילך זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים.

עובד בעל ותק של פחות משנת עבודה זכאי ליום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי בגין כל חודש עבודה מלא נוסף (חלקי חודש אינם נלקחים בחשבון).

עובד ששכרו משולם על בסיס יומי או שעתי:

עובד בעל ותק של עד שנה זכאי ליום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה.

עובד במהלך שנת עבודתו השנייה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת של 14 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השנייה.

עובד בשנת עבודתו השלישית זכאי ל-21 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השלישית.

עובד בעל ותק של 3 שנים ומעלה זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים.

הסכמה על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר:

עובד ומעסיק רשאים להסכים על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק.

אם בהסכם העבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר, יש לנהוג לפי ההסכם, ועל המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת בהתאם לקבוע בהסכם.

אם לא נקבעה בהסכם תקופת הודעה ארוכה יותר, המעסיק אינו יכול לכפות על העובד המפוטר להישאר בעבודתו מעבר לתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק.

חזרה מהודעת פיטורים

חזרה של מעסיק מהודעת הפיטורים אינה מבטלת את הפיטורים, אלא אם כן העובד הסכים לכך.

זכותו של העובד לראות את הודעת הפיטורים תקפה, ולקבל פיצויי פיטורים בהתאם לחוק.

למרות זאת, אם הודעת הפיטורים נמסרה ב"עידנא דריתחא" (בעת מריבה או כעס), רשאי המעסיק לחזור בו ולבטל את הפיטורים.

יציאת העובד לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

על פי סעיף 5 לחוק חופשה שנתית, ימי הודעה מוקדמת לפיטורים לא יבואו במניין ימי החופשה אלא אם עלו על 14 ימים.

כלומר, 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את תקופת החופשה ויש להבטיח כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה.

על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, כאשר המעסיק מוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, אסור לו לחפוף את תקופת ההודעה המוקדמת עם ימי החופשה השנתית הצבורים העומדים לזכות העובד.

במקרה זה, המעסיק אינו רשאי לכפות על העובד לצאת לחופשה שנתית (על חשבון ימי החופשה שצבר) במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ועליו לשלם לעובד גם את שכרו בתקופת ההודעה המוקדמת ובנוסף פדיון עבור ימי החופשה שלא ניצל.

אם המעסיק יוכיח כי הוציא את העובד לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת ממניעים עניינים (הקשורים לצרכי העבודה) ובתום לב, ולא כדי להקטין את פדיון החופשה, ניתן יהיה לחפוף את ימי החופשה עם ימי ההודעה המוקדמת, בתנאי שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את ימי החופשה.

איסור חפיפה בין ימי ההודעה המוקדמת וימי מחלה או מילואים

איסור חפיפה בין הודעה מוקדמת וימי מחלה

לפי סעיף 4א(א) לחוק דמי מחלה, אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך התקופה שבה הוא שוהה בימי מחלה וזכאי לדמי מחלה (וזאת עד לכמות המקסימלית של ימי מחלה שמותר לעובד לצבור).

למרות זאת, אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שנעדר העובד עקב מחלתו, רשאי המעסיק לפטר את העובד בסיום תקופת ההודעה המוקדמת, אפילו אם מועד זה חל בעת תקופת המחלה.

חשוב לציין כי סעיף זה נחקק בשנת 2009 וקיימות פסיקות קודמות שסותרות אותו.

מכיוון שהחוק הוא המאוחר בזמן, הוראת החוק הנ"ל היא הקובעת.

איסור חפיפה בין הודעה מוקדמת ושירות מילואים

סעיף 41א(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) אוסר על פיטורי עובד במהלך התקופות הבאות:

 • בתקופת הימצאותו של העובד בשירות מילואים.
 • בתקופה של 30 ימים לאחר תום שירות המלואים, אם שירות המילואים עלה על יומיים רצופים.

בתקופות אלה, ניתן לפטר עובד רק בהיתר מטעם ועדת התעסוקה במשרד הביטחון. לפרטים נוספים ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים.

סעיף 41א(ג) לחוק קובע כי במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא יבואו התקופות שבהן אסור לפטר עובד בשל שירות מילואים כאמור לעיל (במהלך שירות המילואים, ושלושים יום לאחר שירות המילואים – אם שירות המילואים עלה על יומיים).

מהאמור לעיל, עולה כי לא ניתן לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת עם הזמן שבו נמצא העובד בשירות מילואים ועם 30 הימים מתום שירות המילואים (אם שירות המילואים עלה על יומיים רצופים).

תקופת ההודעה המוקדמת יכולה להתחיל, או להמשיך, רק לאחר שחלפו 30 ימים מסיום שירות המילואים.

תשלום כספי במקרה של הפסקת עבודה מיידית במקום הודעה מוקדמת (חלף הודעה מוקדמת):

המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת (בין אם המדובר בפיטורים ובין אם מדובר בהתפטרות) ולשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא (חלף הודעה מוקדמת).

בסיס השכר לחישוב פיצוי הודעה מוקדמת הוא "השכר הרגיל" של העובד, כפי שהוא בא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים וכולל בחובו: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית.

תוספת שכר המותנית בתנאי או בגורם מיוחד אינה חלק משכר היסוד ואינה נכללת בתשלום חלף הודעה מוקדמת.

למידע נוסף, ראו רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.

בתשלום חלף הודעה מוקדמת יש ניתוק מיידי של יחסי עובד-מעסיק, העובד מפסיק לצבור זכויות סוציאליות, והוא אינו זכאי להפרשות לקופות גמל ולביטוח פנסיוני, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם העבודה או הסכם קיבוצי, או שקיים נוהג במקום העבודה לעניין זה.

היות שבתשלום חלף הודעה מוקדמת יש ניתוק מיידי של יחסי עובד-מעסיק, העובד אינו זכאי יותר לזכויות שניתנו לו במהלך עבודתו מכח חוזה העבודה, כגון הזכות לרכב צמוד, אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים.

במקרה שהמעסיק ויתר על נוכחותו של העובד, העובד זכאי לקבל הן תמורת הודעה מוקדמת והן פדיון חופשה שנתית (אם עומדים לרשותו ימי חופשה צבורים שהוא לא ניצל)

עובד שפוטר ומעוניין לוותר על תקופת ההודעה המוקדמת שניתנה לו ע"י המעסיק או על חלקה (למשל במקרה שהעובד מצא עבודה חדשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת), נדרש לקבל את הסכמת המעסיק לסיום העבודה לאלתר.

במקרה זה, העובד לא יהיה זכאי לחלף הודעה מוקדמת, היות שוויתר על תקופת העסקתו במהלך ההודעה המוקדמת.

חשוב להדגיש כי אם העובד הגיש הודעת התפטרות, והמעסיק עומד על כך שהעובד יסיים לאלתר את העסקתו ולא יועסק במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, הרי שגם במקרה כזה על המעסיק לשלם חלף הודעה מוקדמת, למרות שהעובד יזם את סיום ההעסקה ולא פוטר.

חלף הודעה מוקדמת לעובד שעתי

חישוב השכר הקובע לצורך תשלום חלף הודעה מוקדמת של לעובד שעתי (שמשולם לו שכר לפי מספר שעות שעבד בפועל בכל חודש), שהיקף שעות עבודתו משתנה מחודש לחודש יעשה לפי ממוצע חלקיות המשרה של העובד לאורך כל תקופת העסקתו.

יש לחשב את ממוצע שעות עבודתו החודשיות של העובד לאורך כל תקופת העסקתו ולהכפיל את מספר שעות העבודה החודשיות הממוצע בשכר השעתי האחרון.

במקרה שהיקף העבודה של העובד אינו משתנה, אך שכרו משתנה (למשל בשל קבלת עמלות) או במקרה של עבודה קבלנית, חישוב השכר הקובע לצורך תשלום חלף הודעה מוקדמת יעשה לפי השכר הממוצע ששולם לעובד ב-12 החודשים האחרונים

חלף הודעה מוקדמת כשהמעסיק נפטר

בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, החובה לשלם "חלף הודעה מוקדמת" חלה גם במקרה שהעסקת העובד הופסקה עקב מותו של המעסיק.

(החובה חלה הן במקרה של עובד ישראלי והן במקרה של עובד זר).

ניכוי דמי ביטוח לאומי מתשלום "חלף הודעה מוקדמת"

יש לנכות דמי ביטוח לאומי ומס בריאות מתשלום "חלף הודעה מוקדמת" ששולם עבור התקופה הקבועה בחוק.

תשלום "חלף הודעה מוקדמת" שניתן לעובד לתקופה שמעבר לכך (לפי הסכם קיבוצי, חוזה אישי וכו') פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

הדיווח על התשלום יתייחס לחודש ששולם עבורו, גם אם בפועל הוא שולם במועד מוקדם או מאוחר יותר.

דמי אבטלה וחלף הודעה מוקדמת

 • העובד אינו זכאי לתשלום דמי אבטלה בתקופה שבעבורה הוא מקבל חלף הודעה מוקדמת.
 • תקופת חלף ההודעה המוקדמת בגין אי-מתן הודעה מוקדמת נחשבת כחלק מתקופת העבודה (תקופת אכשרה) לצורך בדיקת הזכאות של העובד לדמי אבטלה.
 • למרות שהעובד אינו עובד בתקופה זו

עובד שפוטר ולא הגיע לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת, ללא הסכמת המעסיק

 • עובד שפוטר והפסיק מרצונו את עבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת, ללא הסכמת המעסיק, ייחשב כמי שהפר את חוזה העבודה בין הצדדים.
 • אסור למעסיק לקזז, על דעת עצמו, סכומים כלשהם מתוך התשלומים אשר להם זכאי העובד בסיום תקופת העבודה, כפיצוי על הנזקים שנגרמו עקב הפרת חובתו של העובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.
 • אם עובד שפוטר הפסיק על דעת עצמו את עבודתו ולא המשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, רשאי המעסיק להגיש נגדו תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה ושם עליו להוכיח את הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מעזיבתו המוקדמת של העובד.

לקריאת פסק הדין בנושא זה לחץ כאן.

שלילת הזכאות להודעה מוקדמת

אם העובד פוטר בנסיבות שבהם הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים, אז ניתן גם לשלול את זכאותו לתקופת ההודעה המוקדמת ולתשלום חלף הודעה מוקדמת.

ניתן לשלול מעובד את תקופת ההודעה המוקדמת במקרים הבאים:

 • במקרה בו פוטר העובד עקב הפרת משמעת חמורה בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויים בהתאם להסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובאין הסכם כזה -בהתאם להסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף.
 • כשבית הדין האזורי לעבודה קבע שפיטוריו של העובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא תשלום פיצויים וללא תקופת ההודעה המוקדמת.
 • על פי החלטת בית דין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי.

​הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, פועלות כדי לקבוע אחוזי נכות למי שמבקש מנכות או פטור ממס הכנסה כתו זה תמצאו את המידע הרלוונטי לתהליך של בדיקה בידי הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, החל משלב ההכנה לוועדה ועד לשלב הגשת ערעור על החלטתה לבית הדין לעבודה.

כל מה שצריך לדעת לפני ההתייצבות בפני ועדה רפואית

הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, פועלות כדי לקבוע אחוזי נכות למי שמבקש לקבל קצבת נכות, או במקרים אחרים – לקבל הטבות כתוצאה מנכות או פטור ממס הכנסה כתוצאה מנכות.

בפורטל זה תמצאו את המידע הרלוונטי לתהליך של בדיקה בידי הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, החל משלב ההכנה לוועדה ועד לשלב הגשת ערעור על החלטתה לבית הדין לעבודה.

השאירו את הפרטים ונחזור אליכם:

עוד בנושא

בקשה למינוי מנהל עזבון
בקשה למינוי מנהל עזבון

בקשה למינוי מנהל עזבון הוא תהליך משפטי שבו צד אחד מבקש למנות מנהל עזבון עבור נכס שנותר על ידי הבעלים

עורך דין דיני עבודה רמלה
עורך דין דיני עבודה רמלה

עורך דין דיני עבודה רמלה, כמו בכל עיר אחרת בארץ, מייצג לקוחות בתיקים שונים, כולל תיקים מורכבים מאוד. המקרים המובאים

פיצויים

מהו גובה הפיצויים שמגיע לעובד? שיעור פיצויי הפיטורים הוא שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו

זיוף צוואה
זיוף צוואה

זיוף צוואה היא פעולה לא חוקית שבה מתעתיקים או משנים את תוכן הצוואה של אדם במטרה להשיג יתרון פיננסי או

הסכמי גירושין

הסכם גירושין הדדי זו האהבה השנייה שלנו!!!! (הראשונה הליך גישור שייתן עוד ניסיון כנה להצלחה ושמירת התא המשפחתי) באם אתם

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

דילוג לתוכן